Pardavimo sąlygos

BENDROSIOS PIRKIMO SĄLYGOS

Galioja nuo 6/11/2018

 

 1. SĄVOKOS
  1. Šiose UAB „Bacmetall“ Bendrosiose pirkimo sąlygose vartojamas sąvokos turi tokią reikšmę:
   1. Prekių pirkimo forma – apima visus elementus, pildomus elektroninėje parduotuvėje adresu www.katalizatoriukainos.lt, ir kurių Pardavėjui reikia, kad išsiųstų savo katalizatorių Pirkėjui;
   2. Mokėjimo data - Pirkėjo Bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nustatytas terminas, per kurį Pirkėjas turi sumokėti Pardavėjui už parduotas Prekes;
   3. Pirkėjas – UAB „Bacmetall“, juridinio asmens kodas 300638739, buveinės adresas T. Masiulio g. 18, LT-52459 Kaunas, Lietuvos Respublika, Pirkėjas įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;
   4. Pardavėjas 18 metų sulaukęs veiksnus fizinis asmuo, kurio rekvizitai nurodomi registruojantis elektroninėje parduotuvėje www.katalizatoriukainos.lt
   5. Prekės – katalizatoriai, kuriuos charakterizuojantys duomenys nurodyti elektroninės parduotuvės www.katalizatoriukainos.lt kataloge;
   6. Sutartis – kiekvienu atveju laikoma, kad tai yra šios Bendrosios pirkimo sąlygos kartu su atitinkamomis Prekės įsigijimo Specialiosiomis sąlygomis, įskaitant visus sąlygų priedus bei susitarimus dėl Prekių įsigijimo sąlygų pakeitimo ir papildymo, jei pagal sandorio popūdį tokie bus ruošiami. Esant neatitikimui tarp Bendrųjų pirkimo sąlygų ir Specialiųjų sąlygų, pirmenybė yra teikiama Specialiosioms sąlygoms;
  2. Šalių vykdant Sutartį siunčiamuose tarpusavio pranešimuose naudojamos Sutarties 1 straipsnyje pateiktos sąvokos turi aukščiau nurodytą reikšmę, jeigu pranešimų kontekstas akivaizdžiai nereikalauja kitaip.
  3. Sutartyje vartojami žodžiai, kurie yra išreiškiami vienaskaitos forma taip pat apima ir daugiskaitos formą ten, kur reikalauja kontekstas, ir atvirkščiai.

 

 1. TAIKYMO SRITIS
  1. Bendrųjų sąlygų taikymo sritis:
   1. Bendrosios pirkimo sąlygos taikomos visiems su Prekių įsigijimu susijusiems Pardavėjo ir Pirkėjo santykiams, atsiradusiems teikiant pirkimo pasiūlymus tarp Pardavėjo ir Pirkėjo bei pirkimo ir pardavimo operacijų, naudojamų katalizatoriams įsigyti, kurie atsirado iki ir tebesitęsia po Bendrųjų pirkimo sąlygų įsigaliojimo;
   2. Bendrosios pirkimo sąlygos gali būti taikomos visoms tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytoms pirkimo-pardavimo Specialiosioms sąlygoms; Specialiosios sąlygos yra aiškinamos kartu su Bendrosiomis sąlygomis, siekiant nustatyti Bendrąsias Prekės pirkimo-pardavimo bei kitas sąlygas;
   3. Be Bendrųjų pirkimo sąlygų su Prekių pirkimu-pardavimu susijusius santykius tarp Pirkėjo ir Pardavėjo taip pat  reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai;
   4. Jei konkrečios Specialiosios sąlygos neatitinka Bendrųjų pirkimo sąlygų, vadovaujamasi Specialiosiomis sąlygomis;
   5. Pardavėjas, norėdamas patekti prekių pasiūlymą Pirkėjui, turi užsiregistruoti elektroninėje parduotuvėje www.katalizatoriukainos.lt ir pildymamas asmens duomenis privalo susipažinti su Bendrosiomis pirkimo sąlygomis. Bendrosios pirkimo sąlygos nėra pasirašomos, spausdinamos ar pridedamos prie Sutarties, tačiau jos yra laikomos neatskiriama Prekių įsigijimo Sutarties dalimi;
   6. Tam, kad nebūtų pažeisti lygiateisiškumo, sąžiningumo, protingumo bei teisingumo principai, Pardavėjas, susipažinęs su šiomis sąlygomis, turi teisę nesutikti su konkrečiomis sąlygų nuostatomis. Tokiu atveju Pardavėjas turi nepasirašyti, kad sutinka su nustatyta tvarka, privalo raštiškai aiškiai ir išsamiai nurodyti konkrečias nuostatas su kurioms nesutinka bei nurodyti nesutikimo priežastis ir argumentus;
   7. Jeigu Pardavėjas raštu nurodo, kad nesutinka su konkrečiomis šiose sąlygose numatytomis nuostatomis, Pirkėjas turi teisę neatlikti pirkimo operacijos arba atsisakyti vykdyti pirkimo operaciją arba pasiūlyti Pardavėjui sudaryti raštišką sutartį numatant minėtų nuostatų taikymą;
   8. Pirkėjas nustato Bendrąsias pirkimo sąlygas. Pirkėjas turi teisę vienašališkai keisti Bendrąsias pirkimo sąlygas;
   9. Pardavėjo Prekių pirkimo forma elektroninėje parduotuvėje paremta be jokių apribojimų ar išlygų šiomis Bendrosiomis pirkimo sąlygomis, Pardavėjui pareiškiant ir patvirtinant, kad jis su jomis yra puikiai susipažinęs ir todėl atsisako teisės reikšti bet kokias pretenzijas, paremtas bet kokiais kitais prieštaringais dokumentais ir privalo laikytis visų sąlygose numatytų nuostatų.

 

 1. SĄLYGŲ PASKIRTIS
  1. Siekiant žemiau nurodytų tikslų, t. y.:
   1. Supaprastinti užsakymus ir jų įvykdymą;
   2. Maksimaliai sumažinti prekių ir paslaugų kainą;
   3. Užtikrinti, kad užsakymai būtų vykdomi saugiai, siekiant sumažinti grėsmę klientų sveikatai ir gyvybei bei žalą gamtai;
   4. Aiškiai apibrėžti bei nustatyti Pirkėjo ir Pardavėjo pareigas, teises bei atsakomybę;
   5. Aiškiai apibrėžti santykius tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, siekiant ateityje išvengti bereikalingų nesusipratimų ar ginčų;
   6. Maksimaliai sumažinti galimas grėsmes ir rizikas.
  2. Šių sąlygų reikalavimai netaikomi, jeigu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra pasirašyta rašytinė sutartis, kurioje numatyta kitokia tvarka ar kitokie reikalavimai.

 

 1. IŠANKSTINĖS SĄLYGOS
  1. Pardavėjas užtikrina Pirkėjui, kad:
   1. Fizinis asmuo yra pilnametis bei visiškai teisiškai veiksnus.
   2. Visi elektroninėje svetainėje www.katalizatoriukainos.lt suvesti asmens duomenys yra teisingi ir Pardavėjas prisiima visą atsakomybę už savo suvestos informacijos teisingumą;
   3. Pardavėjas, kaip fizinis asmuo, parduodantis prekes Pirkėjui, sutinka, jog Pirkėjas teiktų privalomą informaciją apie Pardavėją valstybinėms institucijos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
   4. Jam priklauso katalizatoriai arba jis turi teisę jais disponuoti. Pirkėjas savo nuožiūra gali reikalauti įrodyti nuosavybės teisę ar teisę disponuot katalizatoriais – t. y. paprašyti įrodyti, kad katalizatoriai nėra suvaržyti jokiomis teisėmis, nėra padalinti, nėra priskirti kaip garantija dėl skolos prievolės ir į juos pretenzijų nereiškia jokia kita šalis;
   5. Katalizatoriai nebuvo įsigyti jokiais neteisėtais, baudžiamosios teisės draudžiamais veiksmais, tokiais kaip vagystė, ir negali būti siejami su tokiais veiksmais;
   6. Katalizatorių pardavimas nėra skirtas neteisėtam veiksmui, kurį draudžia baudžiamoji teisė, atlikti, pavyzdžiui, nuslėpimo sumetimais; kad katalizatoriaus (-ių) siuntimas ir (arba) pateikimas ir (arba) perdavimas pirkėjui nėra pinigų plovimo dalis ir tai neprives pirkėjo prie taikomų įstatymų pažeidimo;
   7. Veikia savo vardu, o ne kaip tarpininkas ar atstovas.

 

 1. PREKIŲ UŽSAKYMAS
  1. Norėdamas parduoti turimas prekes Pardavėjas turi užsiregistruoti elektroninėje parduotuvėje adresu www.katalizatoriukainos.lt. (Remiantis teisinėmis nuostatomis, taikomomis kovai su pinigų plovimu ir slėpimu bei tauriųjų metalų operacijoms, gali būti reikalaujama, kad Pardavėjas registruodamasis elektroninėje parduotuvėje suvestų asmens tapatybės dokumente esančią asmeninę informaciją, kuri bus tvarkoma laikantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 bei LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka).
  2. Pardavėjas turi identifikuoti savo turimus katalizatorius, kuriuos jis nori parduoti, per intenetinės svetainės www.katalizatoriukainos.lt katalogą.
  3. Pardavėjas elektorininėje parduotuvėje www.katalizatoriukainos.lt gali pasitikrinti tos dienos prekių kainas naudodamasis virtualiu prekių katalogu. Jame nurodomos prekių kainos yra nustatomos pagal tauriųjų metalų kiekį Prekėje, Prekės svorį ir tos dienos tauriųjų metalų biržos kainą.
  4. Kaina, nurodoma elektroninėje parduotuvėje prie pasirinktos Prekės ne visais atvejais yra galutinė kaina ir gali kisti po atliktos kokybės patikros.
  5. Atkreipiame dėmesį, jog Fiziniams asmenims atliekų pardavimo metu atskaičiuojamas 5 proc. gyventojų pajamų mokestis (toliau tekste – GPM). Pasikeitus GPM už parduotas ar kitaip perleistas nuosavybės atliekas nuo 2018 m. sausio 1 d. yra taikomas 5 proc. mokestis, kuris iš karto išskaičiuojamas iš pardavimo kainos ir sumokamas už gyventoją į valstybės biudžetą netaikant 2500 eurų neapmokestinamojo dydžio lengvatos. Šios pajamos apmokestinamos nuo pirmo euro. Daugiau informacijos rasite Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnyje https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.C677663D2202?faces-redirect=true .
  6. Pardavėjas, norėdamas pasiūlyti savo turimas prekes Pirkėjui, turi jas identifikuoti pagal ant prekių nurodomus kodus, pasirinkti turimas prekes iš katalogo, jas sudėti į krepšelį, nurodyti teisingą prekių kiekį, suformuoti užsakymą ir jį išsiųsti.
  7. Pardavėjas yra atsakingas už tinkamą produkto supakavimą bei įsipareigoja naudotis Pirkėjo pasiūlytomis transportavimo paslaugomis. Pardavėjas prisiima visą prekių transportavimo riziką, todėl turi atsakingai ir tinkamai supakuoti prekes bei, esant galimybei, nufotografuoti siuntą. Siuntų sugadinimo atveju pretenzijos turi būti teikiamos kurjerių tarnybai Lietuvos įstatymų numatyta tvarka.
  8. Pardavėjas, suformavęs krepšelį ir pateikęs pasiūlymą Pirkėjui, turi būti pasiruošęs atiduoti siuntą kurjeriui ne vėliau nei per 48 valandas.
  9. Kurjerio paslaugas apmoka Pardavėjas. Krepšelio sumai viršyjus 400 eurų prekių paėmimas ir pristatymas Pirkėjui yra nemokamas.
  10. Pirkėjas pasilieka visas teises nepriimti siuntinio, kuris atrodo sugadintas, atidarytas ar pažeistas gabenimo metu. Tokie siuntiniai grąžinami Pardavėjui jo sąskaita ir dėl to Pirkėjui netaikoma jokia atsakomybė.
  11. Pirkėjas gali būti laikomas atsakingu tik už tuos užsakymus, kurie buvo pateikti per elektroninę parduotuvę www.katalizatoriukainis.lt.

 

 1. PREKIŲ POBŪDIS
  1. Pirkėjas superka naudotus katalizatorius perdirbimui.
  2. Pirkėjas įvertina pirkimo kainas atsižvelgdamas į kiekvienoje parduodamoje Prekėje esantį tauriųjų metalų kiekį, o ne į nepažeistos Prekės hipotetinę vertę. Todėl pirkėjo siūloma kaina gali būti mažesnė nei perpardavimo vertė.

 

 1. SUTARTIES SUDARYMAS
  1. Siųsdamas prekes Pirkėjui, Pardavėjas pateikia Pirkėjui pasiūlymą pirkti išsiųstas prekes. Tik po prekių ekspertinio kokybės vertinimo Pirkėjas nusprendžia, ar jis nori įsigyti atsiųstąsias prekes. Jei Pirkėjas priima sprendimą įsigyti Prekes, jis apie tai turi pranešti Pardavėjui per 3-5 darbo dienas po atlikto vertinimo elektroniniu paštu ir per 2 dienas atlikti mokėjimą kaip nurodyta 10 skyriuje. Pirkėjo patvirtinimas apie pardavimo priėmimą yra laikomas sutarties sudarymo data.
  2. Prekių nuosavybės teisių perleidimas ir su jomis susijusių nuostolių ir žalos rizikos perleidimas įsigalioja Pirkėjui priėmus prekes. Rizika, susijusi su prekių gabenimu, tenka Pardavėjui, kuris apgadinimo atveju gali pateikti pretenziją vežėjui pagal taikytinas sąlygas. Pirkėjas jokiu būdu negali būti laikomas atsakingu už gabenimo metu sugadintas prekes ar patirtą žalą.

 

 1. KAINOS NUSTATYMAS
  1. Prekių kaina nustatoma pagal prekėse esančių tauriųjų metalų kiekį ir tos dienos tauriųjų metalų biržos kainą. Prekių pirkimo kainos nurodomos eurais įskaitant mokesčius. Katalogo kainos yra fiksuotos bet ne galutinės ir gali kisti priklausomai nuo atsiųstų prekių techninių specifikacijų, kurios paaiškėja atlikus techninį prekių vertinimą.
  2. Kataloge nurodyta prekių kaina neapima prekių transportavimo ir pristatymo išlaidų, kurioms taikomas atskiras mokestis.

 

 1. PREKIŲ ATITIKTIS IR KOKYBĖ
  1. Pirkėjui prekės į sandėlį pritatomos kurjeriu. Gavęs siuntinius, Pirkėjas kruopščiai patikrina gautų prekių kiekį ir kokybę. Atsiųstos prekės turi praeiti Pirkėjo atliekamą kokybės patikrą. Joje reikalaujama, jog prekės praeitų dviejų tipų patikras:
   1. Automobilio bei katalizatoriaus markės, pasirinktos elektroninės parduotuvės kataloge, turi sutapti su gautų prekių markėmis;
   2. Pagrindinė Prekės referencija turi sutapti su elektroninės parduotuvės kataloge nurodyta ir Pardavėjo pasirinkta referencija;
   3. Papildomos Prekės referencijos taip pat turi sutapti su elektroninės parduotuvės kataloge nurodytomis ir Pardavėjo pasirinktomis referencijomis;
   4.  Pati prekė ir joje esanti keramika turi būti originali, nepažeista ir kitaip nemodifikuota;
   5. Prekė turi būti pagaminta Europos šalyse (made in Germany/Sweden/Spain/UK/France/Poland ir t. t.). Prekės, pagamintos ne Europos šalyse taip pat yra superkamos, tiesiog joms taikoma kita kainodara.
   6. Realus prekių vienetų kiekis turi atitikti elektroninės parduotuvės krepšelyje pažymėtus kiekius.
   7. Natūroje atliekant antrinę prekių patikrą metalas ir keramikinė bakelio dalys yra atskiriamos, keramikinė dalis yra sumalama tam, kad būtų galima paimti mėginį ir toliau atlikti XRF spektometrinę analizę.
  2. Jei po šių kokybės patikrinimų Pirkėjas pastebi, kad yra klaida prekių kiekio ar kokybės patvirtinime, Pirkėjas per 3-5 darbo dienas nuo atliktų patikrų pateikia Pardavėjui naują pasiūlymą elektroniniu paštu, kuriame pasiūlo naują pardavimo kainą.
  3. Jei pardavėjas nepriima naujo kainos pasiūlymo per septynias (7) dienas, prekės grąžinamos pardavėjui perduodant prekes pasirašytinai. Su prekių grąžinimu susiję mokesčiai yra tik Pardavėjo atsakomybė.
  4. Grąžinamos prekės gali būti dvejose skirtingose būsenose: arba bakeliais, arba kaip sumalta keramika, tai priklauso nuo to, kurios stadijos patikroje Pirkėjas identifikavo neatitikimą.
  5. Pirkėjas įsipareigoja visus Prekių neatitikimus užfiksuoti ir dokumentuoti neatitikimų formoje.
  6. Pardavėjui nepriimant gražinamų prekių jos yra sandeliuojamos Pirkėjo sandėliuose 14 kalendorinių dienų, suėjus nustatytam terminui – tampa Pirkėjo nuosavybe.

 

 1. APMOKĖJIMO SĄLYGOS
  1. Pirkėjas, atlikęs prekių patikrą ir nustatęs, kad prekės atitinka visus reikalavimus, pradeda apmokėjimo procesą po prekių įvertinimo nustatytai sumai iš karto po to, kai pardavėjas informuojamas apie sprendimą įsigyti prekes, t. y. per 2 darbo dienas nuo prekių vertinimo. Jei terminas pasibaigia savaitgalį arba šventinę dieną, šios dienos nėra įskaičiuojamos į terminą.
  2. Apmokėjimas atliekamas banko pavedimu į Pardavėjo sąskaitą.
  3. Sumokėjus pardavimo kainą, Pirkėjas išsiunčia elektroninį laišką Pardavėjui, kuriame pateikiama pirkimo-pardavimo sutartis ir visa aktuali informacija: prekių aprašymas, kiekis, vertė ir apmokėjimo sąlygos.

 

 1. TAIKOMA ATSAKOMYBĖ
  1. Pirkėjas neatsako už tiesioginius nuostolius, kuriuos Pardavėjas patyrė dėl to, kad neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo įsipareigojimus, numatytus šiose Bendrosiose sąlygose ir su jomis susijusiose pardavimo sutartyse. Jei Pirkėjas atmeta prekes, kaip nurodyta 9.3 punkte, Pardavėjas negali laikyti Pirkėjo atsakingu dėl nuostolių, patirtų dėl nesėkmingos operacijos.
  2. Pirkėjas negali būti laikomas atsakingu už nuo jo nepriklausantį vėlavimą ar įsipareigojimų neįvykdymą, įvykusius dėl nenugalimos jėgos.
  3. Pirkėjas pasilieka teisę pradėti bet kokius teisinius veiksmus prieš Pardavėją, kuris negali pateisinti prekių kilmės ar jei tampa žinoma, jog prekės jam priklauso neteisėtai.
  4. Pardavėjas užtikrina Pirkėjui, kad prekės yra be defektų/paslėptų defektų, ypač atsižvelgiant į parduotų prekių kilmę.

 

 1. BENDRŲJŲ PIRKIMO SĄLYGŲ KEITIMAS
  1. Pirkėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Bendrąsias pirkimo sąlygas. Esant tokioms aplinkybėms, Pardavėjui toliau taikomos Bendrosios pirkimo sąlygoms, galiojusios tą dieną, kai elektroninėje parduotuvėje buvo suformuluotas užsakymas ir pateiktas prekių pasiūlymas.

 

 1. PERDAVIMAS - PERLEIDIMAS
  1. Pirkėjas turi teisę parduoti visas ar dalį teisių ir įsipareigojimų, priklausančių pagal šias sąlygas, nepažeidžiant Pardavėjo teisių ir pareigų apimties.

 

 1. TEISIŲ ATSISAKYMAS - LEISTINI NUOKRYPIAI - NEGALIOJIMAS
  1. Tai, kad Pirkėjas gali atmesti pretenzijas dėl bet kurio iš šių Bendrųjų pirkimo sąlygų nuostatų pažeidimo, netrukdo vėlesniam šių nuostatų taikymui ir negali būti laikoma teisių dėl bet kokio kito pažeidimo atsisakymu.
  2. Šių Bendrųjų pirkimo sąlygų nuostatų leistini nuokrypiai, nepaisant jų trukmės ar dažnio, negali būti laikomi šių Sąlygų pakeitimu ar panaikinimu.
  3. Galiausiai, jei viena iš nuostatų dalinai ar pilnai nebegalioja, tai nepaveikia kitų Bendrųjų pirkimo sąlygų nuostatų, kurios nekinta ir dėl to lieka galioti.

 

 1. TAIKYTINA TEISĖS - GINČAI
  1. Šioms Bendrosios pirkimo sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė, kur yra registruota pirkėjo buveinė, ir bet koks ginčas ar ginčai, kilę dėl jų vykdymo ar aiškinimo yra išimtinai sprendžiami Lietuvos teismuose.